Ympäristösuojelulain (19/2017) mukainen jätevesiasetus tuo muutoksia jätevesien käsittelyn vaatimuksiin. Jätevesiasetuksen määräaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä.

Jätevesilaki astuu voimaan 31.10.2019

Tarvitsetko uuden jätevesijärjestelmän?

Kyllä, jos…
  • kiinteistösi sijaitsee alle 100 metrin päästä vesistöstä
  • kiinteistösi sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella
  • rakennus sijaitsee yli 100 metrin päästä vesistöstä eikä sijaitse vedenhankinnan pohjavesialueella, mutta olet tekemässä remonttia, jossa vesikäymälä tai vesi- ja viemärilaitteistot uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
Et, jos…
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä (rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen)
  • lähistöllä on ainoastaan kantovesi ja kuivakäymälä
  • olet syntynyt ennen 9.3.1943
  • kiinteistösi liitetään viemäriverkostoon

Pakollinen jätevesiselvitys

Jätevesiasetus ei anna yksityiskohtaisia määräyksiä jätevesijärjestelmän mitoitukseen, vaan jäteveden puhdistamo valitaan jätevesisuunnitelman mukaan. Jätevesisuunnittelijalla on näin valtuudet parhaan jätevesijärjestelmän valintaan. Jätevesisuunnittelija ottaa huomioon myös mahdolliset kuntakohtaiset, perustasoa tiukemmat ympäristönsuojelumääräykset.

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Puhdistuksen laatuvaatimukset

Jätevesijärjestelmän on puhdistettava talousjätevedet siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Kunnat voivat antaa herkillä alueilla, kuten pohjavesialueilla ja ranta-alueilla perustason puhdistusvaatimuksia ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ammattitaitoinen jätevesisuunnittelijamme osaa ottaa huomioon sekä kiinteistön että kunnan määrittämät vaatimukset ja valita oikean jätevesijärjestelmän. Ohjeellinen puhdistustasovaatimus näillä alueilla orgaanisen aineen osalta on 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jäteveden puhdistus

Jätevesiliittymän käyttämä jätevesipuhdistamo ei vaadi tiivistä tarkkailua eikä jatkuvaa huoltoa. Itse laite on suunniteltu kevytrakenteiseksi ja pienikokoiseksi sekä helpoksi asentaa, jolloin se sopii myös monenlaisiin maasto-olosuhteisiin.

Ota yhteyttä